Åkesson i Almedalen

När Jimmie Åkesson står i Almedalen och pratar om att ge Säpo utökade möjligheter att ta medborgarskapet från svenska medborgare som misstänks för terrorbrott så tänker jag på något annat än det han talar om.

I motionen om medborgarskapets betydelse så vill SD motionera om att ett medborgarskap skall vila på ett kriterium som lojalitet mot nationen. Annars kan man även som infödd svensk upphöra att vara en del av Sverige.

Parallellt med det så uttalar sig Åkesson om att även svenskar behöver assimileras.

Varför det är aktuellt att prata om?

När den fascistiske politikern Márton Gyöngyösi, i November 2012, ställde sig upp i det ungerska parlamentet och förkunnade att det var dags att registrera alla ungerska judar med dubbelt medborgarskap eftersom deras lojalitet mot nationen kunde ifrågasättas, så hördes spridda applåder.

Idag är det förbjudet enligt lag att uttala sig negativt om nationen Ungern. Det ungerska fascistpartiet Jobbik försökte gå till val på löften om att återigen införa den av konstitutionsutskottet nu förbjudna paramilitära grenen, Ungerska gardet. Premiärministern har fått rätt att utnämna en lång rad högt uppsatta statliga tjänstemän: riksåklagaren, riksbankens två vice ordförande, revisionsrättens ledamöter, ombudsmannen och medlemmarna i det mäktiga medierådet.

Folket föll för fascismens sminkade motioner utan att många riktigt förstod vad man röstade på. Man föll för populismens dragningskraft.

Skolsystemet är ett exempel.
Fidesz erbjöd reformer för att göra om skolsystemet från grunden. Man erbjöd en centralisering av skolan igen för att genomföra reformerna.

Men ingenstans i reformerna förstod folket att man skulle byta ut rektorer som inte var lojala med regeringen eller lyfta in förbjudna böcker i undervisningen.

Men det fanns där.

Finstilt i motionerna.

Det skulle gå så fort att ingen hängde med i utvecklingen. Förändringen av grundlagarna. Förtrycket mot minoriteterna. Urholkningen av demokratin.

En ny fasciststats födelse.

Vad ISIS gör mot mänskligheten är ofattbart grymt. De är mördare, terrorister, avskrap.

Men när ett parti som Sverigedemokraterna som är födda ur den brunaste gyttjepölen som finns står och pratar om hur Säpo ska få utökade befogenheter för att ta svenska medborgares medborgarskap ifrån dem så tänker jag inte bara på ISIS.

Jag tänker på lojaliteten.
Jag tänker på Ungern.
Jag tänker på demokratin.

Sedan hör jag applåderna…

Sverigedemokraternas politik är obehaglig

Jag utgår i huvudsak från partiets motioner i texten. Andra delar är hämtade från principprogrammet. Det dystopiska samhälle som målas upp hade sett ännu värre ut om jag även utgått från hur partiet faktiskt röstat i olika frågor. Det gjorde jag inte.


”Mångkulturen splittrar Sverige. Därför måste man sträva efter att ha en homogen kultur”

Det är så Åkesson formulerar sig när han beordrar att det skall byggas spartanska förvaringsanstalter för de människor som skall av/utvisas ur Sverige eller väntar på beslut. Förvaringsanstalterna är placerade vid gränspassagerna för att underlätta för myndigheterna att på snabbast möjliga sätt verkställa utvisningarna. De ”papperslösa” människor som vistas i Sverige placeras i förvaringsanstalterna. De uppgår till cirka 32 000 människor varav lite drygt 2000 är barn. Sverige vet inte var människorna skall utvisas eftersom de saknar identifikationshandlingar. De som inte uppger vilket land de kommer ifrån blir därför kvar i förvaringsanstalterna. Parallellt med det så placeras människor som inte uppfyller Sveriges krav för att få söka asyl i förvaringsanstalterna. Hit räknas alla som när de ansökt om uppehållstillstånd uppgett att de smugglats till Sverige, passerat ett annat EU-land eller inte anses tillräckligt trovärdiga när de angett sin flyktväg. Den absoluta majoriteten av de som sökt uppehållstillstånd placeras därför i närmsta förvaringsanstalt. De uppgår till nästan 80 000 människor.

Hemländerna klarar i sin tur inte av den stora strömmen av människor som blir utvisade. De motsäger sig därför ett ”återtagandeavtal”. Sverige bistånd till omvärlden som redan sänkts från 1 % av BNP till 0.7 % av BNP upphör nu nästan att existera.

De flyktingar som tar sig hit möts av beväpnade tulltjänstemän. Deras barn testas med vetenskapliga metoder.  I stort sätt ingen klarar av att uppfylla de hårda regler det nya Sverige använder för att begränsa möjligheterna till att söka asyl. Invandringen är istället begränsad till kvotflyktingar som vi tar emot från FN. De uppgår till cirka 1800 personer per år. Kvotflyktingarna beviljas ett uppehållstillstånd som sträcker sig ett år i taget. De lever under ständigt hot om utvisning. När Sverige betraktar landet kvotflyktingarna kom ifrån som stabiliserat så skickas de tillbaka. De placeras i någon av förvaringsanstalterna vid gränspassagen i avvaktan på utvisningen.

Om deras länder ännu anses destabiliserade efter tio år så får de dock möjlighet att ansöka om svenskt medborgarskap. Åtminstone de som klarar av ett kunskapstest och ett språktest. I led med den nya assimilationspolitiken som ersatt integrationspolitiken så krävs det också att man under den här perioden gett upp sin utländska kultur och visar större lojalitet med Sverige än med något annat land. Gör man det kan man bli svensk medborgare. Vid medborgarskapsprocessen så svär man trohet till nationen och kungen som i ett sista led för att betona vikten av det svenska medborgarskapet.

I det nya Sverige blir människor som har fått sitt medborgarskap på vad man betraktar som ogiltiga grunder, fråntagna sitt svenska medborgarskap. Vad lagen innebär är till en början oklart men i takt med att människorna i allt högre grad registreras efter etnicitet av bland annat polismyndigheten, kriminalvården samt på arbetsmarknaden så har ett stort register över individer upprättats. Detta register används för att polisen skall kunna kontrollera om den svenska medborgaren i sitt tidigare land varit dömd för något brott. Om så är fallet så upphävs det svenska medborgarskapet och personen deporteras till sitt före detta hemland oberoende av hur många år den svenska medborgaren innehaft svenskt medborgarskap. En annan del i den nya politiken är att medborgarskap kan upphävas om den svenska medborgaren anses ha större lojalitet mot ett annat land.
Muslimer blir hårt drabbade av den nya politiken. Deras kultur anses för främmande för att på riktigt kunna assimileras.

”Om man väljer att inte anpassa sig efter de normer och värderingar som är en del av vår kultur så hör man inte hemma i Sverige”, skall Åkesson sedermera motivera sitt beslut när han gör människor statslösa.

Vid det här laget gömmer sig tiotusentals människor i Sverige. De är rädda för att bli utvisade. Få människor vågar hjälpa dem. En ny lag har klubbats igenom som gör handlingen där man hjälper människor som kan misstänkas vistas illegalt i Sverige för olaglig. På kort tid har därför angiverikulturen blivit stor. Störst är den inom offentlig sektor där människor i sitt myndighetsutövande är rädda för att förlora sitt arbete om de inte rapporterar in fall som kan misstänkas röra illegal flyktingverksamhet.

Människor som lever i samkönade förhållanden förlorar rätten att adoptera barn. De ses inte som lämpliga föräldrar.  I det nya Sverige betonar man att det bara är förhållandet mellan man och kvinna som leder till harmoniska samhällsförhållanden. Homosexualitet ses som ett hot mot den svenska kärnfamiljen.

Den fria aborten har inskränkts och får enbart utföras fram till vecka 12 till skillnad från tidigare då aborter fick utföras till vecka 18.

”Vi är öppna med att vi anser att den svenska abortlagstiftningen är föråldrad och förlegad. Det är en lagstiftning som tillkom för 38 år sedan.”

Det är så Björn Söder förklarar sig när han får frågan om han tycker att man inskränker kvinnans rätt till sin egen kropp genom beslutet. Men det är långt från det enda som Sverigedemokraterna vill modernisera i det nya Sverige.

Utbildningspolitiken har till exempel radikaliserats i det nya Sverige. Skolan är statligt centraliserad i syfte att styra så mycket som möjligt över utbildningsväsendet. Man undervisar inte längre i hemspråk. Det har gjorts en rad tillägg i läroplanen. Ett av tilläggen är att lärarna aktivt skall arbeta för att belysa och motverka svenskfientligheten. Ett annat är att man inte längre skall främja människors utländska kultur. Istället riktas fokus mot det svenska kulturarvet. Allt språk skall ske på svenska med undantag för språkundervisning. Skolorna har börjat lära ut lokala dialekter och folkmål. Det serveras ingen alternativ kost till elever som är religiösa. Halal eller koscherslaktat kött är förbjudet i matsalarna.

Förskolans läroplan är förändrad. Man skall inte längre främja mångfald utan istället hjälpa barnen att uppnå en förståelse för det svenska kulturella arvet. Barnen skall inte längre få stöd med att utveckla sitt modersmål utan istället skall man stimuleras i sin svenska språkutveckling. Man skall inte längre försöka utveckla barnens kulturella identiteter utan istället lägga fokus på att barnen utvecklar en svensk identitet. Att förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller stryks helt ur läroplanen vilket ligger i regel med att det nya Sverige avvecklat allt skattefinansierat stöd till genuspedagogik. Motiveringen är att genuspedagogik möjliggör en förändring i ungdomars beteendemönster och könsidentitet.

Anslagen till kultur har förändrats och omfördelats. Allt bistånd till invandrarföreningar är slopat. Anslagen till organisationer som riktar sig till kön eller etniciteter är drastiskt reducerade. Finansieringen av museer minskas. Allt stöd till kulturskrifter och litteraturstöd slopas. Kvar finns dock stöd till utgivning av böcker på de nationella minoritetsspråken samt stöd till vad staten betraktar som skolklassiker. Antirasistiska organisationer ges endast statligt stöd om de kan bevisa att de aktivt arbetar för att motverka svenskfientlighet. En särskild statlig kulturarvsfond har inrättats. Hit kan privatpersoner, organisationer och i särskilda fall även kommuner vända sig till för att ansöka medel till verksamheter som bevarar och levandegör det traditionella svenska kulturarvet.

Fler människor än någonsin anmäler brott mot diskrimineringslagen. Men då diskrimineringsombudsmannen är avskaffad så behöver man driva civilrättsliga processer. Man får därmed bekosta sitt eget juridiska ombud vilket majoriteten av människorna inte har råd med. Därför har Sverige plötsligt ett av de största mörkertalen av diskrimineringsbrott i hela Europa.

Första maj, arbetarrörelsens internationella demonstrationsdag är avskaffad. Motiveringen till dagens bortfall är att den anses som alltför konfliktskapande och söndrande för den egna kulturen. Därför har man i Sverige istället en annan nationell helgdag som infaller vid statschefens födelsedag. Men den dagen demonstrerar ingen. Istället är tanken att folket skall hylla den svenska konungen för att dagen i större utsträckning skall kunna knyta samman till landets gemensamma historia och det homogena svenska kulturarvet.

Den ansvariga utgivaren för tv-reklam har förändrats så att inte den kanal som väljer att visa materialet ses som ansvarig utgivare, utan istället ses den ansvariga utgivaren som det politiska partiets företrädare. Parallellt med det så har den grupp som ansvarar för sändningstillståndet bytts ut mot nya individer som har utformat nya regler för sändningstillstånden. Nu har våra politiska partier större makt att sända vilket material de vill i TV utan risk för ordentliga repressalier.

I Sverigedemokraternas politiska reklam beskrivs muslimerna som det största hotet mot den svenska identiteten.

”Att tro att muslimer går att assimileras är en motsättning i sig”, kommer Mattias Karlsson förklara när partiet återigen skruvar upp retoriken.

Få ifrågasätter honom. Risken är annars stor att man blir omnämnd på hemsidan Avpixlat som drivs av riksdagsmannen och tillika Sverigedemokraten Kent Ekeroth. Där skriver man ut individers namn och bifogar verktyg för att ta reda på personens adress. Ibland tillsammans med en uppmaning till läsarna om att göra hembesök. Men vad människor är allra mest rädda för är att någon skall ifrågasätta lojaliteten man har till Sverige. För på den lojaliteten vilar medborgarskapet.

På kvällarna är samhället oroligt efter de senaste årens radikala förändringar av samhällstrukturen. De stadskärnor som betraktas som mest otrygga övervakas av kameror. Allmänna platser övervakas av kameror. Polisväsendet har getts utökade befogenheter. Bland annat kan nu polismännen tillfälligt avvisa anmälningar om brott som kan vänta tills nästa dag samt avvisa anmälningar som de upplever kommer avskrivas. Polisen har nu även möjlighet att registrera människor efter etnicitet, politisk åsikt, religiös eller filosofisk övertygelse samt efter medlemskap i fackförening. I förorterna där många med utländsk bakgrund bor och där många flyktingar valt att gömma sig så bryter det oftare ut oroligheter. Den nyinrättade gendarmeriorganisationen som är ett resultat av ett samarbete mellan den svenska militären och polismyndigheten sätts in mot landets egna medborgare för att stävja oroligheterna.

Det har införts riktiga livstidsstraff i Sverige och straffåldern är sänkt till 13 år. I det nya Sverige så skiljer man på utländska medborgare samt svenska medborgare. När en utländsk medborgare döms för brott så får hen avtjäna sitt straff i en spartansk fängelseanstalt som ligger i anslutning till gränspassagen. Därefter skall personen utvisas. Bara svenska medborgare har rätt till ett fängelse med rehabiliteringsåtgärder. Människor som döms till fängelsestraff registreras av kriminalvården efter etnicitet, oberoende om de är svenska medborgare.

”Kultur och värderingar försvinner inte bara för att man erhåller ett medborgarskap”, berättar Kent Ekeroth för media.

Många svenskar håller med honom.

Succesivt har den strukturella rasismen normaliserats till den grad att värdegrunden förändrats. Den bottnar i att det viktigaste som finns är att skydda den svenska kulturella identiteten.


Sverigedemokraterna för samma politik som sina rötter. Man kanske har strykt ordet etnicitet ur programmet och riktat in sig på en ny grupp att stigmatisera men konsekvenserna av politiken ser likadan ut. Det är bara förpackningen som bytts ut.Källor:

SD:s flyktingpolitik är skrämmande.

taggtrådNär man applicerar innehållet i de motioner SD skrivit, på verkligheten, så blir man uppriktigt sagt vettskrämd. Ofta diskuterar vi enskilda motioner och pekar på det fundamentalt felaktiga och inhumana i dem. Men vi kombinerar inte motionerna och försöker förstå vad SD:s flyktingpolitik innebär. Det borde vi göra. Det här blogginlägget utgår från en dystopisk framtid där Sverigedemokraterna har genomfört sina motioner om flyktingpolitiken. Den här läsningen är skrämmande.


De människor som kommer hit som flyktingar och söker asyl måste göra detta vid Sveriges gräns då all ansökan om asyl skall ske innan inresa till landet. Sveriges gräns skall bevakas av beväpnade tulltjänstemän.

Om du saknar identifikationshandlingar så kommer din asylansökan att nekas.

Om du har identifikationshandlingar så behöver du bevisa din flyktväg, dvs. hur du tog dig till Sverige.

Om du då uppger att du smugglats till Sverige så kommer din asylansökan nekas.

Om du inte kan bevisa hur du tog dig till Sverige utan att passera ett EU-land så kommer din asylansökan nekas.

Om du uppger att du tidigare blivit registrerad i ett EU-land så kommer din asylansökan att nekas.

Uppfyller du samtliga punkter i SD:s regelverk så ges du rätten att söka asyl i Sverige och beviljas inträde till nationen. Barn behöver dock åldersbestämmas genom vetenskapliga metoder först. De barn som ljuger om sin ålder skall få sin asylansökan nekad.


Det här är en flyktingpolitik som står i direkt kontrast mot FN:s flyktingkonvention som Sverige ratificerat. Men om vi bortser från det inhumana och fokuserar på det orimliga.

Ingen flykting som tar sig till den svenska gränsen kan uppfylla de kriterier som SD kräver att man skall uppfylla för att få söka asyl i Sverige.

Ingen.

Inte en enda människa.


En annan aspekt vi sällan pratar om är, vad sker då med de människor som redan sökt asyl i Sverige men som inte uppfyller SD:s regelverk vid ett scenario där SD tar makten över Sverige?

Det innebär om man utgår från SD:s motioner att dessa flyktingar kommer att förklaras som illegala invandrare. De uppfyller ju inte regelverket som SD stiftat. Ett regelverk där man måste uppfylla samtliga kriterier för att ges rätten till att söka asyl och få sitt ärende prövat.

Vad sker då med människor som fått avslag på sitt asylansökande?

Enligt SD skall de utvisas ur landet.  I avvaktan på ett verkställande av utvisningsdomen så skall de illegala flyktingarna placeras i spartanska förvaringsanstalter tillsammans med utländska medborgare som är dömda för brott samt livstidsdömda. Försöker de undgå utvisning genom att gömma sig så skall de betraktas som illegala invandrare som olovligen befinner sig i landet. Den som hjälper dessa illegala invandrare begår ett brott i Sverigedemokraternas samhälle. Likaså den person som inom offentlig sektor undanhåller misstankar om att man vet att någon människa befinner sig illegalt i Sverige.

När utvisningen väl verkställs så skall man deporteras till den nation där man har sitt medborgarskap. Om något land motsäger sig att ta emot en medborgare som dömts till utvisning från Sverige så skall Sveriges bistånd till det aktuella landet upphöra.


Sverigedemokraterna pratar ofta om att de vill minska invandringen med 90%.

Det skall ske genom en olaglig invandringspolitik som strider mot rådande grundlagsstiftning, Genevekonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Läs Thabo Musos juridiska rapport om varför Sverigedemokraternas invandringspolitik är olaglig här.


Källor:

Sverigedemokraternas motion om en ”ansvarsfull” invandringspolitik.

Sverigedemokraternas motion om att tulltjänstemän bör bära vapen.

Kent Ekeroths motion om att hemlösa utländska medborgare bör utvisas.

Sverigedemokraterna vill kriminalisera hjälp till ”illegala” invandrare.

Dokument som påvisar att Sverigedemokraterna står bakom Jomshofs och Ekeroths motion.

Kent Ekeroths motion om att bygga spartanska förvaringsanstalter till asylsökande och utländska medborgare dömda för brott

Johnny Skalins motion om att dra in bistånd till länder som inte tecknar återtagandeavtal.Så vet du om du passar som fotsoldat i den sverigedemokratiska nätsvansen

image

Talangen består av tio meningar där du själv fyller i slutet av meningsuppbyggnaden med svarsalternativ A eller B.
Syftet med talongen är att utröna om du passar som fotsoldat i den sverigedemokratiska nätsvansen.

1. Du anser att en muslim är…
A. …en person som bekänner sig till en religion.
B. …en person som vill ta över världen.

2. Om någon tvingar dig att välja mellan enfald och mångfald så väljer du…
A. …mångfald.
B. …enfald.

3. Du anser att den enskildes kulturella uttryck..
A. … är upp till den enskilde att bestämma över själv.
B. … skall  överensstämma med vad staten beslutat är tillräckligt svenskt annars bör den enskilde inte få ingå i nationen.

4. När någon pratar om att Sverigedemokraterna har en nazistisk historia så kommer du…
A. … hålla med.
B. …ta upp vänsterpartiets kommunistiska historia och prata om att socialdemokraterna någon gång under 1900-talet godkände tvångssteriliseringar.

5. Du tror att källkritik är…
A. …att kritiskt granska en källa.
B. …en frukt.

6. Du tror att politiskt korrekt…
A. … är något beundransvärt och någonting alla människor bör sträva efter.
B. … är ett skällsord man använder för att stigmatisera sina meningsmotståndare.

7. När någon av politikerna i partiet du röstar på döms för ett grovt brott så kommer du att…
A. …fördöma politikerns handlingar och ta avstånd.
B. …prata om ”sjuklövern”.

8. Du anser att tiggare är…
A. …fattiga.
B. …rika.

9. Du anser att Sverige har en...
A. …demokrati.
B. …demokratur.

10. Du ser Jimmie Åkesson som en…
A. … högerpopulistisk politiker. (nåja)
B. …den stora ledaren.

Om du valde B i större utsträckning än A så passar du utmärkt in i den sverigedemokratiska nätsvansen.
Fyll i talongen och skicka till info@sverigedemokraterna.se

Du kan även göra testet här…

http://www.pajascalle.host22.com/dotest.html